Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Hur normer kan påverka vår psykiska hälsa

Normer är oskrivna regler eller föreställningar om hur man ska se ut, uttrycka sig och bete sig tillsammans med andra människor. Föreställningar om vem man ska vara. Normer för med sig förväntningar och antaganden som påverkar oss i vår vardag. De är ofta så självklara att de inte märks förrän man bryter mot dem. Den som inte kan eller vill leva upp till sådana förväntningar kan drabbas av konsekvenser som kan leda till psykisk ohälsa.

Normer är viktiga för att ett samhälle ska kunna fungera och för att vi ska kunna leva tillsammans, men det kan också skapa problem om man inte kan eller vill leva upp till dessa förväntningar. Att normer kan skapa trygghet, kontroll, rutiner och igenkänning kan både vara bra och dåligt. Det är därför viktigt att skilja mellan normer som förenar, underlättar och skyddar – och normer som ger makt, begränsar, utesluter och skapar utsatthet.

Det finns normer på alla nivåer i samhället. Vissa är universella och ser likadana ut i många länder, medan andra är mer nationella, regionala eller till och med lokala. Normer skapas också i olika sammanhang och kontexter.

Vi förhåller oss till flera olika normer

Vi är alla individer med många sidor och egenskaper och vi behöver förhålla oss till många olika normer och olika sammanhang. Vi har alla till exempel en ålder, en sexuell identitet, en etnicitet och en funktionsförmåga. Alla påverkas av normer, vi kan i många fall anpassa oss och passa in i olika sammanhang, men ibland måste man gå emot det som förväntas för att kunna vara sig själv eller för att stå för sina åsikter.

Det finns många normer som gäller den fysiska och psykiska hälsan – förväntningar på att alla mår bra och att sociala relationer fungerar smidigt. Variationer i vår psykiska hälsa kan till exempel betraktas som obekväma, något man inte ska prata om eller något som man själv orsakat. Ändå upplever de flesta psykisk ohälsa någon gång i livet. Den här sortens normer gör att många inte vågar prata om sin psykiska hälsa eftersom de är rädda för att ses som annorlunda, bli ifrågasatta eller få ett dåligt bemötande.

Tre cirklar som visar att personer som avviker från normen oftare drabbas av kränkningar vilket kan leda till psykisk ohälsa: Genom att utmana normer kan vi bidra till förändring

 

Den som avviker kan drabbas direkt eller indirekt

Det kan vara obekvämt, jobbigt och ibland till och med farligt att utmana normer. Att utmana normer kan få konsekvenser, men det kan handla om båda positiva och negativa konsekvenser, på både på kort och lång sikt. Att inte passa in, att bli ifrågasatt eller att alltid behöva försvara rätten att vara sig själv kan leda till stress, oro, rädsla och social utsatthet. Det påverkar i förlängningen också den psykiska hälsan. Den som avviker från en eller flera normer riskerar dessutom att drabbas av kränkningar, utanförskap, trakasserier eller diskriminering. Om man är normbrytare på flera olika sätt kan detta skapa en större utsatthet, olika förhållanden kan påverka varandra och göra att man måste förhålla sig till fler risker och utmaningar.

Normer handlar om makt och position

Det kan finnas fördelar med att följa de normer som finns och det kan förbättra ens förutsättningar, position och makt. Den enes frihet och tolkningsföreträde kan dock bli den andres begränsning och utsatthet. Vem får bättre möjligheter, förutsättningar och fördelar? Vem behöver inte förklara eller försvara sin identitet, sin situation eller sina val? Alla vet inte att de särbehandlar, kränker eller diskriminerar andra människor, det kan ibland ske omedvetet. En utmaning med att vilja förändra normsystem, och göra förutsättningarna mer jämlika för alla, kan vara att någon eller några kanske måste ändra på sina principer, släppa lite på sina privilegier och inte ges vissa fördelar.

Att känna oro för att bli utsatt

Även om man själv inte utsätts kan det vara stressande att se hur andra i samma situation drabbas på olika sätt och an kan också påverkas av tidigare dåliga erfarenheter som man bär med sig. Det kan leda till att man ibland förväntar sig att själv bli dåligt bemött eller utsatt. Utsattheten är inte alltid tydlig. Det kan handla om upprepade ifrågasättanden. Ibland märks det i blickar, gliringar, nedvärderande humor och attityder hos dem runt omkring oss. Det kan skapa en ihållande oro och stress, en vaksamhet och en otrygghet. Det är olika delar av något som brukar kallas minoritetsstress.

Stigmatisering kan leda till psykisk ohälsa

En grupp som bryter mot normen riskerar att stigmatiseras. Det innebär att gruppen pekas ut och förknippas med något negativt, att man antar saker om de personer som hör till gruppen. Att tillhöra en stigmatiserad grupp kan vara stressande, eftersom man måste hantera omgivningens fördomar och negativa attityder men också sitt eget självstigma. Det kan i sin tur öka risken för psykisk ohälsa.

Alla kan medverka till förändring

För en enskild person är det svårt att snabbt ändra normer som många andra är med och skapar, men alla kan bidra till förändring på sikt

  • Rannsaka dig själv och se vilka normer som du har med dig och som medvetet eller omedvetet påverkar vad du tänker och gör.
  • Säg ifrån, uppmärksamma och diskutera när du märker att normer begränsar dig själv eller någon annan.
  • Fundera på om du kan göra något för att fler ska kunna må bra och vara sig själva. Hur kan du bidra till inkludering och öppenhet? Hur kan du förändra dina förväntningar och eventuella fördomar?

Tänk på att det är vi människor som skapar normerna, och att vi också kan ifrågasätta och förändra dem.

Läs mer 

Testa dig själv
Sant eller falsk om normer?
Testa dig själv

Sant eller falsk om normer?

Här kommer sju frågor om normer. När du är färdig med quizet så sparar vi inte dina svar.

Testa dig själv
Sant eller falsk om normer?
Fråga 1 av 7:
Normer är stabila och går inte att förändra.

Tyvärr, fel svar.

Rätt svar. Normer kan i många fall uppfattas som stabila eller givna, men normer kan förändras och har gjort så i alla tider. Vissa normer kan vara svårare att förändra än andra.

Testa dig själv
Sant eller falsk om normer?
Fråga 2 av 7:
Normer är oskrivna regler för hur vi t ex ska se ut, uttrycka och bete oss tillsammans med andra.

Tyvärr, fel svar.

Rätt svar! Till skillnad från lagar och många regler är normer inte nedskrivna, men påverkar oss mycket i vardagen och styr vårt beteende. Normer är ofta osynliga och märks först när man avviker från dem eller inte uppfyller dem.

Testa dig själv
Sant eller falsk om normer?
Fråga 3 av 7:
Att följa eller försöka passa in i normen kan i vissa fall påverka oss negativt.

Tyvärr, fel svar.

Rätt svar! Det kan vara svårt att anpassa sig till normer om de begränsar och villkorar den man är eller vad man tycker. Att kunna vara sig själv, och bli accepterad för det, är viktigt för att man ska må bra.

Testa dig själv
Sant eller falsk om normer?
Fråga 4 av 7:
Alla normer är dåliga och påverkar oss negativt.

Tyvärr, fel svar.

Rätt svar! Det finns många bra normer i samhället som får oss att fungera tillsammans och kan skapa ordning. Det är därför viktigt att skilja mellan normer som förenar, underlättar och skyddar – och normer som begränsar, utesluter och skapar utsatthet.

Testa dig själv
Sant eller falsk om normer?
Fråga 5 av 7:
Det kan vara obekvämt, jobbigt och ibland till och med farligt att utmana normer.

Tyvärr, fel svar.

Rätt svar! Att sticka ut och utmana normer kan få både positiva och negativa konsekvenser. Det kräver mod och kan leda till förändring, men om man bryter mot normer kan man exempelvis också bli utsatt för dåligt bemötande, kränkningar, exkludering, hatbrott och våld.

Testa dig själv
Sant eller falsk om normer?
Fråga 6 av 7:
Minoritetsstress beskriver den grupp som är minst stressad i samhället.

Tyvärr, fel svar.

Rätt svar! Minoritetsstress handlar om att man tillhör en grupp som ofta utsätts, begränsas eller behandlas illa, vilket då kan skapa oro, stress, otrygghet och vaksamhet för individen, oavsett om den drabbats personligen eller inte. 

Testa dig själv
Sant eller falsk om normer?
Fråga 7 av 7:
Du kan bidra till att förändra normer.

Tyvärr, fel svar.

Rätt svar! Det är vi och tidigare generationer som har skapat normerna, det är också vi som tillsammans har möjligheten att förändra dem.

Testa dig själv
Sant eller falsk om normer?
Resultat
Bra jobbat! Du kan redan en hel del om normer, men klicka nedan så kan du läsa om hur normer kan påverka vår psykiska hälsa.
Inte alla rätt denna gång, men det betyder bara att du har möjlighet att lära dig mer! Klicka nedan för att läsa om hur hur normer kan påverka vår psykiska hälsa.
Hur normer kan påverka vår psykiska hälsa

Uppdaterat: 2022-01-05