Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Skydds- och riskfaktorer påverkar din psykiska hälsa

Vår psykiska hälsa påverkas av vad vi gör, hur vi lever och vad vi är med om, och den förändras under livet. Det som kan påverka den psykiska hälsan brukar ofta delas in i skyddsfaktorer och riskfaktorer.

Samhället, relationer och dina vanor påverkar 

Det är inte så lätt att på ett enkelt sätt beskriva allt som kan påverka den psykiska hälsan. Det finns också individuella skillnader, det som är avgörande för en persons psykiska hälsa kanske inte är lika viktigt för någon annan. Man kan dela in det som påverkar den psykiska hälsan i skyddsfaktorer och riskfaktorer. Ju fler riskfaktorer man utsätts för, desto större är risken för psykisk ohälsa. Men skyddsfaktorerna kan mildra effekten av riskfaktorerna.

Skyddsfaktorer

Skyddsfaktorer kan vara att ha goda sociala relationer med familj och vänner, ha en bra självkänsla, vara fysiskt aktiv eller att få tillräckligt med sömn och vila. Det är också viktigt att ha en trygg ekonomi, en meningsfull sysselsättning och en fritid som man trivs med. En bra och trygg uppväxt skapar bättre förutsättningar för att utveckla sin självkänsla, sin identitet, bra levnadsvanor och trygga stöttande relationer.

Skyddsfaktorerna gör att man får en tryggare grund att stå på och en bättre förmåga att klara utmaningar och påfrestningar som annars kan leda till psykisk ohälsa. Det kallas också för motståndskraft eller resiliens.

Riskfaktorer

Riskfaktorer kan handla om en otrygg uppväxt, destruktiva eller otrygga sociala relationer, till exempel bråk eller andra problem i familjen eller med sina vänner. Det kan också vara att man dricker för mycket alkohol eller använder narkotika. Andra riskfaktorer är att vantrivas på jobbet, vara arbetslös, drabbas av svår sjukdom eller känna sig ensam eller utanför på något sätt. 

Riskfaktorerna gör att man blir mer sårbar för yttre påfrestningar, får svårare att klara av utmaningar och tappar motståndskraft.

Det går att stärka sin motståndskraft

En del av de faktorer som påverkar vår psykiska hälsa går att förändra medan andra är svårare att göra något åt. Vår livsstil och våra vanor kan till exempel vara möjliga att förändra, och vi har i vissa fall möjlighet att göra något åt vår arbets- eller studiesituation. Ärftlighet och uppväxtvillkor är faktorer som är svårare att påverka, men det finns möjligheter att kompensera och motverka den negativa påverkan de kan ha genom livet. Här har samhället ett viktigt ansvar, till exempel genom olika välfungerande och tillgängliga stödstrukturer, som förskola, skola, socialtjänst, vård och omsorg. Om man har en riskfaktor som är svår att påverka kan man också försöka stärka andra skyddsfaktorer, till exempel sina levnadsvanor.

Genom att identifiera och stärka de skyddande faktorerna i ens liv som går att påverka kan man bygga upp sin motståndskraft, sin resiliens, för att bättre klara av utmaningar och psykiska påfrestningar i livet.

Uppdaterat: 2024-01-22