Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Förskolans och skolans betydelse för den psykiska hälsan

Förskolan och skolan ska ge alla barn och elever de bästa förutsättningarna för att trivas, utvecklas och må bra i vardagen. Det är viktigt både för den psykiska hälsan och för lärandet. Att klara skolan är också viktigt för den framtida hälsan.

Alla elever ska få förutsättningar att klara sin skolgång

Att klara skolan kan ge en bra grund för den psykiska hälsan genom hela livet. En av förskolans och skolans uppgifter är därför att ge stöd till alla som behöver så att de kan nå målen och klara utbildningen oavsett förutsättningar.

Elever ska känna sig trygga och inkluderade

Alla barn och elever ska känna sig trygga, välkomna och sedda i förskolan och skolan. Det ger barn och elever förutsättningar att växa och utvecklas. Om man trivs, är trygg i skolan och känner sig inkluderad lär man sig bättre. Skolan ska jobba både förebyggande och åtgärdande så att ingen blir utsatt för kränkningar, mobbning, trakasserier eller våld.

En främjande och förebyggande elevhälsa

En tillgänglig och välfungerande elevhälsa är också viktigt för barns och ungas fysiska och psykiska välmående. Hälsa och lärande samspelar och elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Det innebär att de ska skapa förutsättningar för trivsel, hälsa och lärande, snarare än att vara behandlande eller bedriva vård.

Alla elever ska erbjudas hälsobesök vid ett antal tillfällen under sin skolgång. Dessa besök ska innehålla hälsosamtal och vissa hälsoundersökningar. Det är viktigt att tidigt upptäcka elever som behöver anpassningar och särskilt stöd för att nå utbildningens mål och skapa en så främjande lärandesituation som möjligt för eleverna. 

Delaktighet och inflytande

Delaktighet, inflytande och känsla av sammanhang är viktigt både för identitetsutvecklingen, självkänslan och för den psykiska hälsan. Det är viktigt att känna att man är inkluderad, har möjlighet att göra sin röst hörd och kan påverka sin utbildning. 

Att lära sig om psykisk hälsa i skolan

Kunskap om psykisk hälsa ger oss förutsättningar att förstå hur vi mår, vad det kan bero på och vad man kan göra åt det. Och när det är läge att söka hjälp. Under skoltiden ska eleverna genom sin utbildning få kunskaper om och förståelse för hur den egna livsstilen och andra faktorer kan påverka hälsan. Det finns därmed möjlighet att inkludera kunskap om både fysisk och psykisk hälsa i undervisningen och sätta in dessa kunskaper i ett sammanhang inom flera ämnen. Med kunskap och förståelse utvecklas också förmågan att göra medvetna val som gör att man får bättre förutsättningar att ta hand om sin hälsa i framtiden.

Uppdaterat: 2023-12-29