Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Hur vanligt är det att känna stress?

15 procent av befolkningen upplever att de känner sig stressade. Statistiken visar att det är vanligast att känna stress bland kvinnor och yngre, men även bland studerande, arbetslösa och långtidssjukskrivna. Om man nästan alltid är stressad kan det leda till både psykisk och fysisk ohälsa. Men stress behöver inte alltid vara negativt, det kan även hjälpa oss att ta i lite extra och klara av svåra saker.

Stress är vanligast bland yngre och bland kvinnor

I den senaste folkhälsoenkäten svarade ungefär 15 procent av befolkningen att de kände sig stressade. Fler kvinnor än män känner sig stressade, och fler yngre än äldre. Det gäller särskilt unga kvinnor i åldern 16–29 år där 37 procent känner sig stressade. Bland män i samma ålder var andelen 17 procent.

Stress är vanligare bland de som studerar, är arbetslösa eller långtidssjukskrivna

Bland de som står utanför arbetsmarknaden, till exempel studerande, arbetslösa och de som är sjukskrivna, är andelen som känner sig stressade dubbelt så hög som bland de som är yrkesverksamma.

Stress förknippas ofta med arbetlivet eller skolan och att ha för mycket att göra, eller med svårigheter att balansera arbetsliv och privatliv. Men för den som står utanför arbetslivet kan stressen handla om saker som är svårare att påverka så som ekonomi, delaktighet, sociala kontakter och stigma.

 

Stapeldiagram som visar Andel i olika grupper som uppger att de känner sig stressade. Yrkesarbetande: kvinnor ca 18% och män ca 12%. Arbetslös: Kvinnor ca 35% och män ca 23%. Sjukskriven: Kvinnor ca 38% och män ca 28%. Studerande: Kvinnor ca 38% och män ca 18%. Figur 1.  Andel i olika grupper som uppger att de känner sig stressade. Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2022, Folkhälsomyndigheten.

 

I alla grupper, både i och utanför arbetslivet, uppger kvinnor oftare än män att de är stressade. Störst könsskillnad finns bland studenter, där 39 procent av kvinnorna och 17 procent av männen uppger att de känner sig stressade.

Statistik över stressrelaterad ohälsa

Stressrelaterad ohälsa har ökat globalt sedan 1990-talet och är idag en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning. Runt 40 procent av alla sjukskrivningar idag beror på stressrelaterad ohälsa. Enligt Försäkringskassan är risken för kvinnor att drabbas av stressrelaterade besvär 40 procent högre än för män.

För mycket stress kan påverka oss negativt

Stress hjälper oss att ta i lite extra och klara av svåra saker, och då kan det vara positivt. Men om man nästan alltid är stressad kan det leda till både psykisk och fysisk ohälsa. Stress kan bero på att man inte hinner med allt, men också på att man inte har något meningsfullt att göra, inte kan påverka sin situation, saknar mandat eller inte kan få göra sådant som man är bra på.

Var kommer statistiken ifrån?

Psykisk hälsa kan mätas på olika sätt, till exempel med enkätundersökningar. Informationen här kommer från 2022 års nationella folkhälsoenkät som har besvarats av 17 000 personer i åldern 16 år och uppåt. Den innehåller frågor om bland annat stress men även andra psykiska besvär.

Läs mer

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor (folkhalsomyndigheten.se)

Uppdaterat: 2022-11-25