Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Spel om pengar och kopplingen till psykisk hälsa

Spelproblem kan få allvarliga konsekvenser för både de som spelar och deras närstående, till exempel skadade relationer, ekonomiska problem och psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan också bidra till att man hamnar i ett spelberoende. Här kan du läsa mer om sätt att tidigt upptäcka och undvika spelproblem.

De allra flesta vuxna har någon gång satsat pengar på bingo, lotterier, vadslagning, spelautomater eller liknande med förhoppning att vinna pengar, och många spelar om pengar med viss regelbundenhet. Chansen att vinna stora och snabba pengar kan kännas spännande. Spel kan också fylla en viktig social funktion för många. Men det finns en risk för att hamna i ett destruktivt spelande som kan påverka den psykiska hälsan och många andra delar av ens vardag.

Vad menas med spel om pengar?

Med spel om pengar menas till exempel skraplotter, bingospel, spelautomater. kasinospel och poker eller att satsa pengar på hästar, matchresultat eller andra tävlingar.


Spelandet kan bli ett problem

Om en person utvecklar spelproblem kan det skada relationer, ekonomi och hälsa under lång tid framöver. Personen själv drabbas, men även familj och vänner och andra i omgivningen. Drygt 4 procent av befolkningen har spelproblem i någon form, och för 0,5 procent är problemen allvarliga. Spelproblem är inte alltid konstanta, utan de kan vara mer eller mindre allvarliga i olika perioder.  

Vissa typer av spel, exempelvis spelautomater och online-spel, är snabba, lättillgängliga och förknippade med högre risk för att utveckla spelproblem.

Spelproblem kan vara svåra att upptäcka eftersom de kan se olika ut för olika personer. Det finns dock några varningssignaler man kan vara uppmärksam på, både hos sig själv och hos andra. Det kan vara att man:

 • lägger mycket tid, pengar och energi på spel
 • måste spela för mer pengar för att få samma känsla av spänning
 • får ekonomiska problem och mindre tid för familj, fritidsintressen, arbete, studier och vänner
 • lånar pengar till löpande utgifter eller spelande
 • upplevs som frånvarande och ointresserad, och blir rastlös när man inte spelar
 • har flera spelkonton
 • dricker alkohol medan man spelar
 • spelar på arbets- eller skoltid
 • använder spel för att fly vardagsproblem eller stress.

Psykisk ohälsa är en riskfaktor för spelproblem och tvärtom

Det finns ett tydligt samband mellan olika former av psykisk ohälsa och spelproblem. Sambandet kan gå åt båda hållen, det vill säga att psykisk ohälsa kan leda till spelproblem och att spelproblem kan leda till psykisk ohälsa. De är alltså riskfaktorer för varandra. Personer med spelproblem anger oftare att de har någon form av psykiska besvär än de som inte har spelproblem, och många med spelberoendediagnos har också en psykiatrisk diagnos. När en person får stöd för spelproblem behöver man ta hänsyn till eventuell psykisk ohälsa. Större spelproblem innebär också större risk för allvarlig psykisk ohälsa och ökad risk för suicidtankar och suicidförsök.  

Många med spelproblem känner skam och upplever att det är jobbigt att prata om sin situation. Problemen kan till exempel av andra uppfattas som självförvållade. Det kan bidra till att personen med spelproblem inte söker hjälp och att omvärlden inte upptäcker problemen förrän de har pågått ett tag.

En god psykisk hälsa och trygga och bra uppväxtvillkor kan minska risken för att utveckla spelproblem, liksom ekonomisk och social trygghet.

Ekonomiska problem är vanliga vid spelproblem

Pengar är en viktig del av spelproblematiken, och personer med spelproblem har oftare skulder och ekonomiska problem i vardagen än andra. Det kan handla om att man inte klarar alla fasta utgifter, tar snabba lån med ofördelaktiga villkor eller lånar pengar av närstående för att finansiera spelandet. Bland dem som har svårt att betala räkningar och löpande utgifter är andelen med problemspelande 5 gånger så stor som bland personer som inte har den typen av ekonomiska problem. Bland dem som tagit snabblån är andelen med problemspelande 14 gånger större än bland dem som inte tagit sådana lån. De ekonomiska problemen finns också ofta kvar under lång tid, och ger sämre förutsättningar för att må bra.

Även närståendes psykiska hälsa påverkas av spelproblem

Även de som har nära relationer med personer med spelproblem kan påverkas negativt. De uppger oftare än andra att de är utsatta för våld eller har psykiska besvär, riskkonsumtion av alkohol, relationsproblem och ekonomiska svårigheter. De ekonomiska problemen kan handla om att man lånar ut pengar till spel, täcker upp för andra utgifter och hjälper till att ta lån eller att personen med spelproblem lånar pengar i ens namn.

Barn till personer med spelproblem mår sämre än andra barn och unga. De uppger att de har sämre psykisk och fysisk hälsa, har en mindre positiv tro på framtiden och är mer stressade och mer missnöjda med sin fritid. De har också överlag en sämre relation till sina föräldrar och upplever oftare att föräldrarna inte lyssnar på dem, inte kan hjälpa dem eller inte ger dem någon uppmuntran. Därför är det viktigt att barn och unga som växer upp i familjer där det finns spelproblem blir sedda och får stöd.

Vad kan man göra för att minska risken för spelproblem?

Det är viktigt att tidigt förstå riskerna med spel om pengar – vad som påverkar risken för att utveckla spelproblem och vad man kan göra för att undvika detta. Det är också viktigt att vuxna tidigt pratar med barn och unga om riskerna med att spela om pengar och att föräldrar håller koll på om barnen spelar, och på vad.

Det finns flera saker som du själv kan göra:

 • Håll koll på dina spelvanor, till exempel genom Stödlinjens självtest.
 • Sätt gränser för hur mycket ditt spelande får kosta i tid och pengar.
 • Respektera åldersgränser för olika typer av spel.
 • Låna aldrig pengar till spel.
 • Använd inte spel om pengar för att distrahera dig från stress, ångest eller andra psykiska besvär.
 • Använd de hjälpmedel som finns för att begränsa ditt spelande och motverka spelproblem, till exempel insatsbegränsningar och självavstängning hos enstaka spelbolag eller från allt licensierat spel via Spelpaus.se.
 • Kontakta Stödlinjen 020-819100, eller via chatt eller epost, om du upplever att du riskerar att utveckla spelproblem eller har en närstående med spelproblem. Du är inte ensam, det finns fler som har liknande erfarenheter.
 • Kontakta kommunens budget- och skuldrådgivning om du behöver råd och stöd vid ekonomiska problem.

Läs mer

Det finns stöd att få:

Stödlinjen.se

Spelpaus.se

För dig som arbetar med att förebygga spelproblem:

Spelprevention.se

Uppdaterat: 2023-08-28